TRanK Technology
. . .

Sunucu Hizmet Sözleşmesi

Hostranot sunucu hizmet sözleşmesi.

MADDE 1. TARAFLAR

1- SERVİS SAĞLAYICI: Hostranot, Süha Sevim(Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostranot" olarak anılacaktır.)

Adres: Baraj Mahallesi 5802 Sokak No:15B/8 Kepez/ANTALYA

2- Müşteri:

Adres:

(Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır)

Müşteri, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, Hostranot’nin yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik müşteri tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, Hostranot, işbu sözleşmeyi haklı sebeple derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük doğmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. . Hostranot’nin bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile Müşteri Hostranot’den sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile Müşteri, Hostranot’nin, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme metninde Hostranot ve Müşteri tek başına “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, Müşteri'nin maliki olduğu, kiraladığı veya meşru bir izin veya lisans ile kullandığı özel İnternet Alan İsimleri (Domain Name) ile, istihdam ettiği kişilere, Müşteri 'nin şubelerine veya ticari temsilcilerine ait olan veya kullanım hakkı yasal olarak elde edilmiş olan İnternet Alan İsimlerinin (Domain Name), Müşteri'nin dilediği şekilde dizayn ettiği, yaptırdığı WEB sayfaları ve bilumum bilginin elektronik ortamda, Müşteri'nin kendine ait olan bir veya daha fazla "Server" üzerinden Hostranot. 'ın mevcut sistemlerini kullanarak haftada 7 gün-24 saat kesintisiz, Hostranot. teknik elemanlarının desteğinde İnternet ortamında yayınlanması ve buna ait hizmetlerin verilmesidir.

MADDE 3. TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi alınacaktır: BİLGİ (DATA) : İnternet ortamında erişilebilir olarak server üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey

DEDICATED : Hostranot‘e ait olan server'ler Hostranot mevcut sistemleri üzerinde yapılan hosting.

DOMAIN NAME : Internet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu alanın alan isimleri.

FIREWALL : Sunumun gerçekleştiği sistemlere internet üzerinden istenmeyen erişimleri engelleyen yazılım ve/veya donanımdır.

HOST : Server nitelikli Internet ortamına sunulan bütün bilgiyi muhafaza eden bilgisayar ve bu bilgisayarı muhafaza eden

INTERNET SERVİSLERİ Hostranot. ‘ne erişen Müşteri ve/veya onaylı kullanıcılarına sunulan DNS (Primary ve Secondary), Telnet, Mail, SMTP, MIME, INN/USES News, WWW, Gopher, Veronica, archie, FTP, Unix Tools Communications (finger,ping,whois,talk), Internet Relay Chat gibi servisleri içeren uygulama servisleri.

SERVER NETWORK : Internet ortamında Web sayfalarını ve içerdiği her türlü bilgiyi muhafaza etmek ve sürekli yayınlamak için kullanılan, mevcut kablolu hatlar ile Web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini, kayıtlı bilgilerde değişiklik yapmak ve bütün bilginin yayınını sağlayan Hostranot. tarafından organize edilip çalıştıran elektronik donanım ve ürünlerdir

MADDE 4. Hostranot.'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLU OLMADIĞI HALLER

4.1. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal veya sanal arızaların Hostranot. tarafından yapılacaktır

4.2. Türk Telekom A.Ş.'e ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, Hostranot. sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini kendisi gerçekleştirecek veya servis sağlayıcısına iletecektir.

4.3. Türk Telekom A.Ş. ve Hostranot. 'ın anlaşmalı servis sağlayıcıları tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve Hostranot. 'ın kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden Hostranot. sorumlu tutulamaz.

4.4. Hostranot.,MÜŞTERİ'nin arzu ettiği bütün bilgi ve belgenin Internet ortamına sunulması için dosya erişim şifresi (ftp) verecektir. Server üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ'nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Hostranot. sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezninde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde Hostranot. aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Hostranot.'ın uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü nakten ve bir kerede tazmin etmekle mükelleftir.

4.5. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen Hostranot. sorumlu olacak ve arızanın giderilmesi için çalışma yapacaktır. Çalışma süresi içerisinde MÜŞTERİYE herhangi bir kesinti ödemesi veya tazmin ödemesi yapılmayacaktır

4.6. Server'larda meydana gelecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarina karşın Hostranot. , MÜŞTERİ'nin sadece yazılı olarak yedekleme yapılmasını talep ettiği hususları yedekli olarak muhafaza edecek olup,Hostranot'nın sorumluluğu bununla sınırlıdır.

4.7. Müşteri’ye ait web ortamına açılacak sayfalardaki bilgi ve içeriklerden Hostranot. sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü ihtilafta Hostranot. 'ne sorumluluk tevcih edilmeyecek ve sorumluluğuna gidilmesi Hostranot. hizmeti durdurma hakına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından Hostranot. 'ın sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük Müşteri'ye ait. Hostranot.'ın bütün maddi ve manevi zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

4.8. MÜŞTERİ tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve kamusal mükellefiyet MÜŞTERİ'ye ait olup, müşteri ile Hostranot. arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet Müşteri 'ye aittir.Hostranot. ve MÜŞTERİ birbirinin acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler.

4.9. Uptime Garantisi: Hostranot, mücbir sebepler Hostranot.'ın servis sağlayıcıları, Türk Telekom, Superononline veya müşteriden kaynaklanan arızalar dışında, sistemlerinin bir yıl boyunca % 99,5 oranında çalışır ve erişilebilir durumda olacağına taahhhüt eder. Hostranot.' ın yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler müşteriye önceden haber verilmek kaydıyla tek taraflı Hostranot. 'ın belirleyeceği tarih ve saatte yapılacaktır. Bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak haberli kesintiler, garanti edilen uptime süresinden muaftır.

MADDE 5. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Hostranot. 'a ait server veya network sisteminde muhafaza edilecek WEB sayfalarını, server ve network sistemi üzerinden 3.kişi veya firmalara gönderilecek her türlü bilgi, belge, dijital veri ve elektronik postanın (e-mail) bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden dizayn ederek kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkanları Hostranot. 'ın onayı olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara devredip kullandırmayacağı gibi bu durumda Hostranot 'nin elde etmesi mühtemel menfaati tazminle mükelleftir.

5.3. Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve Hostranot.'nın vereceği şifrelerle MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup Hostranot. her zaman bu yükümlülüklerin ve üçüncü şahıslarla ilgili doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, sorumluluğuna gidilmeyecektir. Buna rağmen herhangi bir Hostranot. aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri Hostranot. 'nın uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

5.4. Hostranottarafından Serverler'lerde bulundurulan Müşteri'ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu Hostranot 'ne verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün Hostranot. ‘ne ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Her halükarda MÜŞTERİ kullanacağı yazılımların Hostranottarafından onayını almadan kullanmayacaktır.

5.5 Hostranot. tarafından muhafaza edilen server'lerde gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı Hostranot. tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. Hostranot. 'nın aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken dikkat ve özeni göstermez ve sitesinin, bilgilerinin, maillerinin, belgelerinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur. Müşteri'nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile Hostranotve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.

5.6. MÜŞTERİ, İnternet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda her hangi bir amaçla toplu tanıtım, yüklü ve talep edilmeyen postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hareket ve pornografi ve diğer yasa dışı mesajlar ile toplum güvenliği bozacak, Anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetine veya toplumun genel ahlakına aykırı mesajlar gönderemez. MÜŞTERİ İnternet kanalında bilgi edinme hizmetini alırken, yürürlükteki, T.C. Yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Müşterinin bu madde hilafına hareket etmesi halinde Hostranot'nin uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararı tazminle mükellef olduğu gibi ayrıca 5.000 USD (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7. Bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu kiralık hatta meydana gelen Türk Telekom A.Ş 'den ve Hostranot.'ın servis sağlayıcılarından kaynaklanan kesinti ve gecikmeler mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluk cihetine gidemeyeceklerdir.

5.8. Müşteri ödemeleri zamanında ve tam olarak hizmet fiyatlarına bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

5.9. Yukarda Madde 4.9. ile ilgili olarak Müşteri, hukuken ve ekonomik olarak doğacak sorun ve sorumlulukların tek muhatabı olacağını Hostranot. 'nin Müşteri’ye ait reklam işleri ve alt müteahhitlik hizmetlerinden zarar görmesi halinde bunu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.10. Hostranot. tarafından Müşteri’ye fatura ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde Amerikan Doları için aylık %12 gecikme faizi uygulanacaktır. Müşteri’nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son odeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ'ye verilen hizmetler Hostranot. tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip MÜŞTERİ tarafından derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile Hostranot. 'nin başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %12 temerrüd faizi ve ilaveten toplam alacağı %100 tutarında avukatlık ücretini ve yasal takip masraflarını Hostranot. ‘ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.11. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile Hostranot. temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslarla karşı bu şekilde tanıtamaz.

MADDE 6. ÜCRET VE ÖDEME

6.1. MÜŞTERİ Hostranot. tarafından sunulan hizmetler karşılığı olarak ücret ödeyecek olup, hizmetin bedeli, Hostranot ve MÜŞTERİ arasında yapılan bu akde ek olarak edilecek Hostranot. ‘ne ait web siteleri üzerinden sipariş verdiğinde web sitede belirtilen ücret ve bedeller esas alınarak tayin edilecektir.

6.2. MÜŞTERİ Hostranot. faturalarını hizmetin verilmesinden önce dönemsel olarak peşin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Hostranot. tarafından kesilecek fatura bedelleri MÜŞTERİ tarafından faturalarının alınmasını izleyen 10 gün içerisinde Hostranot. 'nın banka hesap numaralarından birine yatırılacaktır. Faturalar, ödeme tarihindeki ABD Doları'nın serbest piyasa döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden düzenlenecektir. KDV faturada ayrıca ilave edilecektir.

6.3. Hostranot. 'nın vereceği hat kira, server kira ve/veya web-hosting hizmetlerine ait faturalar sözleşme imzalandıktan sonra üç gün içinde ilk ay/yıl için peşinen kesilip tahsil olunur.

6.4.Hostranot. faturaları, kiralanan hat erişme açıldıktan sonra düzenlenir ve ödeme koşulu ekte farklı bir düzenlemeye tabi değilse her ay peşin olarak tahsil edilir.

6.5. Türk Telekom A.Ş. ve ilgili vergiler nedeniyle oluşacak artırımlar hariç, fiyat artış piyasa koşularına göre Hostranot. tarafından MÜŞTERİ'ye 30 gün önceden bildirilecektir. MÜŞTERİ Hostranot. ‘nin Türk Telekom'a veya servis sağlayıcılarına ödemek zorunda olduğu ücretlerde oluşacak artışları aldığı hizmetle oranla aynen üstleneceğini ve hizmet ücretini değişikliğin yürürlüğe girdiği andan itibaren artacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdür gecikme durumunda ayrı bir ihtara gerek kalmaksızın aylık %12 gecikme faizi ödemeyi kabul eder.

MADDE 7. GİZLİLİK

Müşteri, Hostranot. hakkında öğrendiği her türlü bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya Hostranot. tesislerindeyken Hostranot. kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elekronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kulanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak koruyacaktır. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; Hostranot. tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; Hostranot.'nin iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satişi dahil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metodları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe Hostranot bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde Hostranot 'nın bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla Hostranot'nin faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

8.1. İşbu sözleşme imzası tarihini müteakip hizmetin başlamasının Hostranot. tarafından Müşteri'ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecek ve yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlarda yürürlükte kalacaktır. Belirtilen sürenin bitiminden 7 gün önce taraflarca fesih ihbarında bulunulmadıkça, sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşulara uzar. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde değişiklik yazılı olarak yapılabilecektir

8.2. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme Hostranot. tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir

a-) Hostranot. 'nın yazılı mutabakatı alınmadan Müşteri'nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi.

b-) Müşteri aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi.

c-) Müşteri'nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi.

d-) Müşteri'nin madde 5.10'da öngörüldüğü üzere, Hostranot tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.

MADDE 9.

SUNUCU ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfasında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar 15 gün içinde, yeni alınacak olanlar da Madde 5.5 uyarınca fatura tarihini müteakip 30 gün içinde Hostranot. ‘ne sunulacaktır.

MADDE 10. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır

MADDE 11. TEBLİGAT

Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır.

Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine ve diğer adreslere yapılan bildirim, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

11(onbir) Maddeden ibaret işbu sözleşme tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, tarafların yetkili temsicilerince imza altına alınmıştır.

TARAFLAR
Servis Sağlayıcı

Hostranot, Süha Sevim

Adres: Baraj Mahallesi 5802 Sokak No:15B/8 Kepez/ANTALYA

Tel: +90 0 850-840-9773

İmza Tarihi:

Kaşe & İmza:

Müşteri

Firma Ünvanı:

Adres:

Tel:

Faks:

İmza Tarihi:

Kaşe & İmza: